Ban thường trực

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2017-2022

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trọng

Chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư

 

 

 

 

Đồng chí Lê Hoàng Vũ

Chức vụ: Phó Bí thư, CN UBKT

 

 

 

 

Đồng chí Đặng Thiện Huỳnh

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch HSV